فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
جستجو در مقالات :  

برندسازی درون سازمانی؛ حلقۀ مفقودۀ منظر خدمات گ

نویسنده : سعید شفیعا - نشریه علمی ترویجی منظر - دوره 8، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 14- 21 - حجم فایل زیپ 300 کیلوبایت

      برندسازی درون سازمانی؛ حلقۀ مفقودۀ منظر خدمات گردشگری

سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده محصول و خدمت با استفاده از استانداردسازی و روش‌های کنترل کیفی در تلاش‌اند تا سطح متعارف و قابل تکراری از تجربه را در مشتریان خود ایجاد کنند؛ اما زمانی که متغیرهای اساسی مرتبط با این موضوع غیرقابل‌کنترل یا به‌شدت عینی-ذهنی است هدف مذکور قابل تحقق نخواهد بود. خدمات گردشگری یکی از مقولاتی است که به‌طور چندجانبه‌ای از ارتباط میان گردشگری، کارکنان و محیط ارائه خدمات متأثر می‌شود، لذا در درون خود جنبه‌های متعدد ذهنی، عینی و عینی-ذهنی را داراست. برندسازی در سازمان‌های گردشگری با همین هدف وارد ادبیات مدیریت‌شده است و جهت‌گیری آن در مسیر جایگاه‌یابی و تصویرسازی ذهنی در مشتریان، قبل از تجربه خدمت گردشگری است. هرچند توجه به منظر خدمات و برندسازی سازمان‌های گردشگری یک راه چاره برای رقابت‌پذیری و خروج از چاله‌های احتمالی حوزه خدمات است اما یک حلقه مفقودۀ انسانی در این میان نیازمند بررسی است. عامل انسانی و برنامه‌های برندسازی درون‌سازمانی موضوعی است که این شکاف را به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ منظرِ خدمات و برندسازی کامل خواهد نمود. بنابراین این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور مبانی نظری، با استفاده از نظرات خبرگان و تجربیات نگارنده به دنبال بازشناسی برندسازی درون‌سازمانی برای بهبود منظر خدمات در بنگاه‌های گردشگری است.

فراتحلیلی بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت ز

عنوان : فراتحلیلی بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و انگلیسی

منتشر شده در نشریه گردشگری علم و فرهنگ - تابستان 95 - ص 36-48

نویسنده : سعید شفیعا، دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده :کیفیت زندگی یکی از سازه های باارزش و مورد توجه در رشته های مختلف است. با توجه به اینکه گردشگری به عنوان یک فرایند اثرگذار در کمال انسانی، قابلیت های کمی و کیفی متفاوتی به همراه خواهد داشت، موضوع کیفیت زندگی گردشگری یکی از نتایج قابل توجه از این تحول خواهد بود. لذا دستیابی به شناختی مساعد نسبت به آن اقدامی است در جهت توسعه یافتگی و تعالی دیدگاه های نظری. این تحقیق فراتحلیلی در جهت بررسی روش تحقیق و نتایج به دست آمده از مطالعات فارسی زبان حول موضوع کیفیت زندگی گردشگری صورت گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اولیه نشان داد این سازه در زبان فارسی تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است و صرفا رشته های مختلف از منظر نیازهای علمی و اجرایی به صورت بخشی به آن نگاه کرده اند، از منابع انگلیسی موجود در این حیطه به عنوان مکمل استفاده شد. بنابراین مطالعات انگلیسی زبان در این تحقیق امکان مقایسه نتایج و دستیابی به نگاه جامع را فراهم نمود. لذا مدل معتبر چرخه ی سیستماتیک کیفیت زندگی گردشگری به عنوان مرجع از مطالعات انگلیسی زبان وام گرفته شد و ساختار مطالعه را شکل داد. افزودنی است در این تحقیق 25 مقاله ی فارسی و 8 مقاله ی انگلیسی مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی ها نشان می دهد مطالعات گردشگری ایران در موضوع کیفیت زندگی گردشگری از نظر رویکرد و چارچوب های مورد استفاده در سطح جنینی قرار دارد که این مهم به سطح توسعه یافتگی این صنعت مرتبط است. موضوع کیفیت زندگی با نگرش به گردشگری به عنوان یک فرایند مورد توجه قرار نگرفته است و صرفا اقداماتی بخشی حول موضوع خدمات و رضایت مشتریان گزارش شده است. روش تحقیق کمی، جهت گیری توصیفی و ابزار پرسشنامه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. تمرکز مطالعات بیشتر روی شناخت و توصیف وضع موجود است و موضوع آینده نگری و بازشناسی عمیق، بر خلاف مطالعات انگلیسی زبان، در دستور کار قرار نداشته است. نیاز سازمان های خصوصی خدمات رسان حاضر در جامعه میزبان، عامل شکل گیری تحقیقات شناخته شد، لذا این کنشگران در مطالعات به طور مکرر مورد توجه قرار گرفته اند. 40 درصد مطالعات از مدلها و چارچوب های، متدها و تکنیک های از پیش طراحی شده استفاده کرده اند. لذا فقدان خلاقیت و نبود نگاه بومی به موضوع، نقطه ضعف این مطالعات است. به نظر می رسد توسعه ی مبانی نظری و تجربی گردشگری در ایران، استفاده از مبانی نظری به روز و بومی سازی آنها، پیروی از اصول روش تحقیق، امکان توسعه و بهبود مطالعات کیفیت زندگی گردشگری را فراهم خواهند ساخت.

سنجش ظرفيت‌های مشارکت اجتماعی در سياست‌های مداخله

عنوان : سنجش ظرفيت‌های مشارکت اجتماعی در سياست‌های مداخله در محلات نا‌کارآمد شهری

انتشاريافته در فصلنامه رفاه اجتماعي - نويسندگان: مجتبی رفيعيان ، حسين احمدزاده نانوا - جلد 12 شماره 46 صفحات 407-429 . حجم فايل زيپ 350 کيلوبايت

چکيده مقاله:   

  مقدمه: فرسودگی در محلات شهری، شکل‌های کالبدی و غير کالبدی (عملکردی و اجتماعی) قابل رديابی است و به فراخور، رويکرد‌ها و راهکار‌های مختلفی را برای مداخله در محل و برخورد با مسئله طلب می‌کند. جهت برنامه‌ريزی برای توسعه ظرفيت‌های محلی به ويژه ظرفيت مشارکت اجتماعی به عنوان عنصری تأثيرگذار و چند بعدی ـ که علاوه بر تسهيل روند مداخله‌ کالبدی، آثار بازگشتی و مهمی در بازسازی پيوند‌ها و ساختارها و روابط اجتماعی محلی نيز دارد ـ به شناخت و ارزيابی آن‌ها در محلات هدف نياز خواهد بود.

  روش: جهت ارزيابی و تحليل اين ظرفيت‌ها، در اين مقاله پس از بررسی مفاهيم مرتبط با ظرفيت‌سازی و سرمايه اجتماعی، با اتخاذ رويکرد اجتماع محور به عنوان الگوی عمل، به شناسايی و تدوين شاخص‌ها و زير شاخص‌ها پرداخته شده است تا با بهره‌گيری از اطلاعات به دست آمده از طريق پژوهش ميدانی، شدت و ضعف، ميزان اثر گذاری و ارتباط ميان اين شاخص‌ها مورد تحليل قرار گيرد.

  يافته‌ها: بخش تحليل اطلاعات شامل دو مرحله است: 1ـ توصيف داده‌ها با استفاده از جداول توزيع فراوانی و شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی و 2ـ تعيين تأثير متغيرهای مستقل بر متغير وابسته از روش تحليل مسير و تحليل رگرسيون.

  نتايج: نتايج به دست آمده حاکی از آن است که با وجود «حس تعلق به مکان» اندک در ميان ساکنان محدوده، اکثر پاسخ‌گويان (2/87%) در سطح متوسط و بالاتر از آن تمايل به مشارکت در فعاليت‌های محله‌ای دارند. در مورد متغير وابسته مشارکت اجتماعی، متغيرهای مستقل مدت اقامت در محل همبستگی اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی بر متغير وابسته تأثير مستقيم می‌گذارند.

 
واژه‌هاي كليدي: بهسازي و نوسازي، رويكرد اجتماع محور، سرماية اجتماعي، ظرفيت‌سازي، مشاركت اجتماعي،

مقایسه ظرفیتهای اجتماعی و نهادی توسعه پایدار در شه

عنوان :مقایسه ظرفیتهای اجتماعی و نهادی توسعه پایدار در شهرهای کرج و قزوین

نويسندگان : زينب آقاعليخاني و ناصر برکپور

انتشار يافته دردوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 81-94  نشريه علمي پژوهشي مطالعات شهري کردستان - حجم فايل زيپ 326 کيلوبايت

چکیده : با توسعه شهرها و مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار، توجه و رعایت اصول پایداری و پیگیری اهداف آن، هر‌چه بیشتر در برنامه‌ریزی توسعه شهرها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که پیمودن این راه بدون آگاهی از وضعیت شهرها در طی مسیر امکان‌پذیر نخواهد بود، سنجش میزان دستیابی به اهداف توسعه پایدار در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. سنجش میزان پیشرفت پایداری در شهرها از دو بعد اصلی محتوایی و فرایندی قابل بررسی است. بعد محتوایی شامل متغیرهایی است که بر نتیجه نهایی سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند و شامل سنجش شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی توسعه پایدار می‌شوند. در مقابل بعد فرایندی شامل ابزار، روش‌ها و فرایندهای مختلفی است که برای دستیابی به سیاست‌های توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرند و به عنوان پشتیبان و محرک توسعه پایدار محسوب می‌شوند. هدف تحقیق حاضر علاوه بر تبیین نظری و تشریح رابطه توسعه پایدار با سرمایه اجتماعی، سرمایه نهادی و ظرفیت‌سازی توسعه پایدار، ارزیابی و مقایسه شاخص‌های بعد فرایندی توسعه پایدار در دو شهر کرج و قزوین بوده است. تکنیک‌های اصلی مورد استفاده برای گرد‌آوری داده‌ها، مصاحبه با مدیران و کارشناسان و استفاده از پرسشنامه بوده است. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز از آمار استنباطی و آزمون معناداری میانگین‌ها و همچنین از روش توصیفی و کیفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده تفاوت معناداری بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه نهادی و ظرفیت‌سازی در دو شهر و سطح بالاتر آن‌ها در شهر قزوین نسبت به شهر کرج است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که شهر قزوین جهت‌گیری مناسب‌تری در حرکت به سوی توسعه پایدار در مقایسه با شهر کرج دارد.


کلیدواژگان  : توسعه پایدار؛ سرمایه اجتماعی؛ سرمایه نهادی؛ ظرفیت سازی؛ کرج؛ قزوین

دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی

عنوان : دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی محله غیررسمی مطالعه موردی : محله شمیران نو

نويسنده ها : غلامرضا کاظميان - وجه الله قرباني زاده - سعيد شفيعا

انتشاريافته در دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 3-12 - نشريه علمي پژوهشي مطالعات شهري دانشگاه کردستان - حجم فايل زيپ 669 کيلوبايت

این مقاله با پذیرش ساکنین محلات غیررسمی به عنوان شهروندان صاحب حق شهری و با انتخاب راه کارهای مداخله در ظرفیت های اجتماعی به جای بازسازی محیطی نگارش شده است. هدف مقاله معرفی سازه ظرفیت‌اجتماعی و ارتباط آن با توسعه‌پایدار‌محلی به تفکیک گروه‌های اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی است. بررسی نتایج به تفکیک دو گروه مذکور، امکان شناسایی روش‌های مختلف دستیابی به پایداری‌محلی را فراهم خواهد‌ساخت. روش تحقیق، از نوع توصیفی‌پیمایشی است. این تحقیق تایید نمود، ظرفیت‌اجتماعی سازه‌ای ذهنی است، که از انگیزه‌های اصلی کنش‌گران برای حضور در محله اثر می‌پذیرد. میان ظرفیت‌اجتماعی گروه‌های تحقیق با توسعه پایدار محلی ارتباط مثبت و معنی‌داری برقرار است، که در صورت بهره برداری هوشمندانه، دستیابی به پایداری محلی دور از انتظار نیست. در گروه ساکنین، اعتماد به نهادهای رسمی و در گروه فعالان اقتصادی، میزان اهمیت دادن به محله، مولفه‌های مهمی هستند که با بیشتر مولفه‌های ظرفیت‌اجتماعی همبستگی معنی‌داری دارند.
 

کلیدواژگان : سکونتگاه غیررسمی؛ ظرفیت اجتماعی؛ توسعه پایدارمحلی؛ محله شمیران نو؛ ساکنین و فعالان اقتصادی

شکل‌گيري و گسترش اسـکان غيـر رسمـي؛ علل، چالش‌ها

عنوان : شکل‌گيري  و گسترش اسـکان غيـر رسمـي؛ علل، چالش‌ها و راهبردها  مطالعة موردي: محلّة ترانس در شهر زنجان

نويسندگان : مظفّر صرّافي1، عليرضـا محمـّدي2

انتشار يافته در نشريه علوم زمين شماره 11 صفحات 59 تا 79 . حجم فايل زيپ 1.99 مگابايت

چکيده
سکونتگاه ‌هاي غيررسمي نمود فضايي روند شهري شدن فقر، به مثابه يک الگوي سکونتي ويژه، بخش قابل توجهي از مردم عمدتا" کم درآمد را در خود اسکان داده‌اند. اين شيوة سکونتي، در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، بازتابي از بي عدالتي در توزيع فضايي فرصت‌ها ودستاوردهاي توسعه در جامعه است. اين پديده به تبع شهرنشيني شتابان و پيشي گرفتن رشد بر توسعه، در محلّة ترانس (با جمعيت 12316 نفردر سال 1375) به عنوان يكي از هفت محلة اسکان غير رسمي واقع در شهر زنجان در اوايل دهة 40 و در بستري بدون برنامه‌ريزي شهری شکل گرفته است. قرارگيري واحدهاي مسکوني در زير حريم برق فشار قوي، فقدان شبکة فاضلاب و شبکة مناسب جمع‌آوري آب‌هاي سطحي، شبکة ارتباطي نامناسب، نحوة ساخت غير فني و بي دوام، فقدان فضاهای سبز وتفريحي، در صد بالاي بيکاري وناهنجاری های اجتماعي از جمله مهمترين مسائل مطرح در اين محله است. در اين پژوهش ميداني،ضمن بررسي چگونگي شکل گيري اين محله، راهبردهاي ساماندهي آن پيشنهاد مي شود.

واژگان‌ كليدي: اسکان غيررسمي، مديريت شهري، طرح‌هاي توسعة شهري، راهبرد توانمندسازي، راهبرد توسعة شهري، ارتقاي محيطي اجتماع محور، امنيّت در نحوة اقامت، شهر زنجان.

 

الزامات مديريّت مناطق کلانشهري در فرآيند جهاني شدن

عنوان : الزامات مديريّت مناطق کلانشهري در فرآيند جهاني شدن  با تأکيد بر منطقه کلانشهري تهران

انتشاريافته در اولين کنفرانس بين المللي مديريت شهري با رويکرد توسعه پايدار . نگارندگان مظفر صرافي و عليرضا محمدي. 1389 . حجم فايل زيپ 514

چکيده:
    رشد شهرنشيني در ايران همچون بسياري از کشورهاي در حال توسعه با شتاب بيشتري همراه بوده است.اين روند ضمن تمرکز جمعيت در مناطق کلانشهرهاي کشور با محدوديت هاي ناشي از عقب ماندگي توسعه از رشد شتابان شهرنشيني، همراه شده است. تمرکز و حاد شدن مسائل اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در کنار ساختار ادارة سنتي اشان، مانع از اعمال کارکردهاي مناسب جهت ايفاي نقش جهاني آنها شده است.منطقه کلانشهری تهران، با وجود تمرکز بيشترين عملکردهاي صنعتي، تجاري و خدماتي در سطح کشور، فاقد کارکردهاي رايج در شهر و  منطقه هاي جهاني براي حضور موثر در شبکة جهاني اقتصاد است. فرصت هاي اقتصادي ناشي از جريان سرمايه هاي سيال جهاني و گسترش بازار هاي بين المللي مبتني بر صنعت و خدمات در کشور و قابليت هاي نقش آفريني در اين عرصه در مقابل تهديدات برآمده از سياست هاي اقتصاد بين الملل و خروج سرمايه هاي ملي قرار گرفته است. اين مهم، برقراري نظام مديريت منطقه کلانشهري متفاوت از الگوهاي ستني گذشته را الزامي ساخته است تا تهديدات جهاني شدن را به فرصت هايي براي توسعه خود و كشور مبدل سازد. در اين راستا بايد قلمرو جغرافيايي و عرصه هاي عملكردي شهرداري تهران با ملاحظات حكمروايي شايسته گسترش يابد.

کلمات کليدي: جهاني شدن، شبکة جهانشهري، کارکردهاي شهر جهاني،کلانشهرهاي در حال توسعه، مديريت منطقه کلانشهري تهران.
 

نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور

عنوان :نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی:شهراصفهان)

نويسندگان : 1محمّد باقر علیزاده اقدم؛ 2محمّد عبّاس‎زاده؛ 1کمال کوهی؛ 3داود مختاری

انتشاريافته در پژوهش هاي جغرافياي انساني -حجم فايل زيپ 816 کيلوبايت

چکیده مشارکت به‎عنوان اساسی‎ترین عنصر در دست‎یابی به اهداف توسعه، به‎ویژه توسعه‎ی شهری از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. هرچه توده‎ی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند، امکان کسب موفّقیّت بیشتر فراهم می‌شود، اقشار پایین و محروم جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از توسعه بهره‌مند می‎شوند. امروزه مشارکت شهروندان در امور شهری یک ضرورت است، ضرورتی که می‎تواند منجر به توسعه‎ی پایدار شهری شود. عوامل بسیاری بر مشارکت مردم در امور شهری تأثیرگذارند که در مقاله پیش رو، تأثیر نهادهای شهری بر آن مورد مطالعه قرار گرفته‎ است. بنابراین هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر نهادهای شهری برمشارکت شهرندان در امور شهری است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسش‎نامه، از بین سرپرستان خانوارهای هفت منطقه‎ی شهرداری شهر اصفهان، تعداد700 نفر به شیوه‎ی نمونه‎گیری چندمرحله‎ای، به‎عنوان نمونه‎ی نهایی انتخاب شدند. روش‎های آماری مورد استفاده، شامل r پیرسون، رگرسیون چندمتغیّره و تحلیل مسیر هستند. تمام آمارها و اطلاعات این پژوهش، به‎کمک نرم‎افزار SPSS16 برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که بیشتر شهروندان اصفهانی، مشارکت بالایی در امور شهری داشته‎اند. براساس نتایج این پژوهش، رابطه‎ی معناداری بین اعتماد نهادی و رضامندی اجتماعی با مشارکت وجود دارد. در مجموع، عملکرد نهادهای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیرگذار بوده است. میزان اثرهای تحلیل شده‎ی کلّی نشان می‎دهد که متغیّرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش، 36 درصد تغییرات متغیّر وابسته را تبیین کرده‎اند.

بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع

عنوان : بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند

انتشاريافته در نشريه علمي پژوهشي هنرهاي زيبا - معماري شهرسازی - حجم فايل زيپ

نویسنده : رحمت محمدزاده   

چکیده
این مقاله درصدد بررسی کیفیت عوامل کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند تبریز است. مقاله حاضر به روش پیمایشی و از نوع توصیفی - مقطعی انجام گرفت. 330 خانوار ساکن به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS 13.0 انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که 50% واحدهای مورد پژوهش، کیفیت فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند را نیمه مطلوب، 8/48% مطلوب و 6/0% نامطلوب ارزیابی نموده اند. میانگین و انحراف معیار نمرات افراد نمونه در رابطه با میزان رضایت از کیفیت فضاهای باز شهر جدید سهند به ترتیب 49/2 و 51/0 بود. تفاوت میانگین نمرات افراد نمونه براساس نتایج آزمون فریدمن معنی دار بود (05/0 > P). نتایج آزمون کای دو (X2)نشان داد بین متغیر گروههای سنی، وضعیت تاهل، جنس، بعد خانوار، تعداد فرزندان زیر 18 سال، میزان تحصیلات، نوع اشتغال و کیفیت فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند در افراد نمونه اختلاف معنی داری وجود دارد (01/0 > P). بنابراین، به موازات افزایش جمعیت، بایستی توسعه کمی و ارتقاء کیفی فضاهای باز مجتمع های مسکونی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
کلیدواژگان :سهند؛ شهر جدید؛ کیفیت فضاهای باز؛ مجتمع های مسکونی

فراتحليل روش و نتایج پژوهش هاي کيفيت زندگي شهري در

عنوان : فراتحليل روش و نتایج پژوهش هاي کيفيت زندگي شهري در ایران

نويسندگان : سعيد شفيعا - محمد علي شفيعا - غلامرضا کاظميان

انتشار يافته در نشريه علمي پژوهشي جامعه شناسي کاربردي - سال 24- شماره 2 - تابستان 92- حجم فايل زيپ 331 کيلوبايت

گسترش زندگي شهري، باعث تجمع هر چه بيشتر منابع و امکانات در شهرها شده است. دستيابي به آستانه-هاي مطلوب کمي براي زندگي در شهر، به مرور توجه ساکنان و پژوهش‌گران را به کيفيت زندگي شهري جلب نموده است. تعدد و تنوع مقالات علمي منتشر شده در زمينه کيفيت‌زندگي‌شهري يکي از نشانه¬هاي قابل اتکا براي نمايش گرايش محققان به اين مفهوم است. این مقاله با رويکرد فراتحليل به بررسي مقالات منتشر شده در مجلات علمي-پژوهشي و علمي فارسي زبان منتشر شده تا سال 1389 پرداخته است. فراتحلیل، ابزاري است براي تجمیع نتايج پژوهش هاي پراکنده و دستيابي به نگرشی جديد براي گسترش مرزهاي دانايي. پراکندگي مطالعات نشان مي دهد که استان هاي مرکزي، شمال شرقي و شرقي بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته¬اند که اين توجه، بيشتر به محل تولد محققان يا دانشگاه¬هاي محل تحصيل وابسته است. در اين ميان سرمايه اجتماعي، درآمد بيشتر، شاغل بودن، روابط مثبت و معني دار و جنسيت رابطه غيرمعني داري را با اين کيفيت نشان دادند. جاي تاکيد دارد نگاه چندبعدي و استفاده از شاخص هاي ترکيبي، نقطه قوت و کم توجهي به ابعاد جامعه¬شناختي و عدم انعکاس روايي و پايايي، نقطه ضعف پژوهش هاي مطالعه شده است. ضمنا نياز به طراحي مدل هاي بومي و منطبق با فرهنگ ايراني براي هدايت پژوهش¬هاي آتي توصيه مي گردد.

کلمات کليدي: کيفيت زندگي شهري، فراتحليل، مقالات فارسي زبان، متغيرهاي مرتبط، روش تحقيق
 

ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غ

عنوان : ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل

نويسندگان : حسن حسینی امینی ؛ صالح اسدی؛ مهدی برنافر انتشار يافته در  دوره 10، جلد 15 شماره 18، زمستان 1389 نشريه علمي پژوهشي تحقيقات کاربردي جغرافيايي - حجم فايل زيپ 891 کيلوبايت

جنگ ها، خواسته یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می شوند، در نتیجه حمله به آنها خسارات فراوانی را پدید می آورد. لذا توجه به بحث پدافند غیر عامل می تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در حال حاضر نیز وقوع جنگ علیه کشور با توجه به شرایط منطقه و درگیری در کشورهای اطراف و تصرف عراق و افغانستان بدست آمریکا محتمل می نماید. شهر لنگرود با توجه به قرار گرفتن در مسیر راه اصلی آستارا- مشهد و موقعیت آن در پسکرانه ساحل خزر موقعیت استراتژیک خاصی دارد. لذا هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت افزایش پایداری دفاعی شهر لنگرود متناسب با نیازهای دفاعی  امنیتی شهر و ویژگی های جغرافیایی آن است. داده¬های تحقیق متناسب با اهداف از یافته های میدانی و عکس های هوایی استخراج گریده سپس تحلیل وضعیت شهر از طریق تکنیک S.W.O.T و شناسایی مراکز استراتژیک اقدام صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر شهر لنگرود فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تامین امنیت شهر و شهروندان در زمان بروز حملات احتمالی از سوی دشمن می باشد.

کلید واژگان: دفاع عامل، پدافند غیر عامل، برنامه ریزی شهری، شهر لنگرود

کاربرد پدافند غير عامل در برنامه‌ريزی مسکنِ شهری

عنوان : کاربرد پدافند غير عامل در برنامه‌ريزی مسکنِ شهری

نويسندگان: حسن کامران ، داود امينی ، حسن حسينی‌امينی - انتشار يافته در دوره 4, شماره 15 - ( زمستان 1391 ) نشريه علمي پژوهشي مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي - حجم فايل زيپ 1.8 مگابايت

امروزه با پيشرفت‌های صورت گرفته در فناوری تسليحات و تجهيزات نظامی، مناطق مسکونی شهری بيشتر در معرض خطر تهاجم قرار گرفته است. از مهم‌ترين عوامل افزايش دهنده تلفات انسانی در حملات نظامی به مناطق شهری، معماری غيراستاندارد و غيرمنطبق مساکن با اصولی همچون مکان‌گزينی و جانمايی بهينه ساختمان، پراکندگی مناسب بنا، رعايت اصول اختفاء، استتار و فريب، درجه مرمت‌پذيری بالای ساختمان و معماری داخلی ساختمان در ارتباط با پدافند غيرعامل است. آرايش فضاهای ساختمانی و نحوه ارتباط با پيرامون، امکانات ويژه‌ای را برای نجات جان افراد ايجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سيستم و کاهش آسيب‌پذيری آن می‌شود. اين تحقيق با روش توصيفی - تحليلی به دنبال بررسی نقش پدافند غير عامل در برنامه‌ريزی مسکنِ شهری است که نتايج کلی آن در راستای ايجاد شهر ايمن، شهر قدرت و شهر بازدارنده است. نتايج حاکی از آن است که تعيين طرح هندسی بنا، موقعيت بازشوها، نحوه دسترسی و پيش‌بينی فضای امن به عنوان فضای چند عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ از جمله مؤلفه‌های بهينه معماری ساختمان و معماری بومی از منظر پدافند غيرعامل است.

واژه‌هاي كليدي: برنامه‌ريزي شهري، مسكن شهري، معماري ساختمان، پدافند غيرعامل،

ارزيابی ميزان تحقق‌پذيری طرح جامع شهر جديد بينالو

عنوان :  ارزيابی ميزان تحقق‌پذيری طرح جامع شهر جديد بينالود (جمعيت-اشتغال-مسکن)

نويسندگان :  حميدرضا وارثی ، محمد قنبری ، حسين پورقيومی انتشاريافته دردوره 23, شماره 4 - ( زمستان 1391 )- نشريه علمي پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي - حجم فايل ريپ 1.13 مگابايت

طرح جامع شهری بيشتر به منظور ترويج ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه شهرها، هماهنگ سازی بخش‌های مختلف شهر و شناخت حوزه‌های نفوذ شهر تهيه می‌شود. اين طرح‌ها در کشور ما با توجه به اين که برداشتی از الگوها و تجربيات کشورهای ديگر است، دارای نتايج متفاوتی بودند که بعضاً با موفقيت همراه نبوده است. سابقه تهيه طرح‌های جامع شهری در کشور ما به اوايل دهه 1340 بر می‌گردد. هدف از اين تحقيق، بررسی و ارزيابی طرح جامع شهر جديد بينالود است و روش پژوهش به کار گرفته شده در اين مقاله «توصيفی ـ تحليلي» است. نتايج بررسی‌ها نشان می‌دهد ميزان تحقق پذيری جمعيت شهر جديد بينالود در سال 1390 که به عنوان دومين شهر اقماری مشهد در 55 کيلومتری جنوب غربی آن و با هدف توسعه ناپيوسته و جذب سرريزهای جمعيتی بالقوه مشهد ايجاد شده است، 66/5 درصد است که از علل عدم تحقق آن می‌توان به کاهش رشد جمعيت شهر مشهد، کمبود امکانات، تأسيسات و خدمات در شهر اشاره کرد. ميزان تحقق پذيری اشتغال شهر هم برابر 36/35 درصد است. ميزان تحقق پذيری مسکن هم برابر 46/9 درصد است. نتايج بررسی‌ها، نشان دهنده عدم تحقق‌پذيری مطلوب طرح جامع شهر جديد بينالود است. از علل عدم تحقق‌پذيری مناسب طرح جامع شهر جديد بينالود می‌توان به عدم تحقق جمعيت پيش‌بينی شده، بورس بازی زمين، کمبود امکانات، تأسيسات و خدمات در اين شهر جديد اشاره کرد. در نهايت، پيشنهاد می‌شود که در درجه اول بايد مشکلات عدم تحقق جمعيت شهر جديد بينالود که مهم‌ترين آن نبود خدمات و امکانات مناسب است، رفع گردد تا اين شهر جديد به اهداف پيش بينی شده خود نزديک‌تر شود.

واژه‌های کليدی: ارزيابی، تحقق پذيری، طرح جامع شهری، شهر جديد بينالود، شهر مشهد

پايان نامه 49 : حكمروايي شهري اسلامي ، تبيين رابطه

عنوان پايان نامه: حكمروايي شهري اسلامي ، تبيين رابطه قدرت شهري با فضاي شهري (مورد مطالعه شهر قم)

نگارنده : ابوالفضل جليلي

استاد راهنما :دكتر حسن خيري

استاد مشاور:دكتر ابراهيم فتحي

بررسی رابطه تراکم و پايداری اجتماعی در مناطق شهردا

عنوان : بررسی رابطه تراکم و پايداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران

نويسندگان : محمود جمعه پور/ غلامرضا نجفی/سعید شفیعا . انتشاريافته در نشريه علمي پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي دانشگاه اصفهان .جلد 23 شماره 4 صفحات 185-200- حجم فايل زيپ 961 کيلوبايت

چکيده مقاله:با توجه به انتخاب فرم شهر متراکم به عنوان پايدارترين فرم شهری و نيز موضوع جلوگيری از گسترش حومه کلان شهر تهران با عنوان ساماندهی و صيانت از محدوده و جلوگيری از هرگونه گسترش شهر ، اهميت بررسی جنبه­های مختلف پايداری کلان شهر تهران با توجه به مشخصه­های شهر متراکم ضروری مي­نمايد. موضوع پايداری اجتماعی در مدل شهر متراکم، به موضوعی چالش برانگيزی در ميان محققان و برنامه­ريزان تبديل گرديده است. بنابراين، تحقيق حاضر به بررسی رابطه پايداری اجتماعی و تراکم در مناطق شهرداری تهران مي­پردازد. در اين تحقيق با استفاده از همبستگی، رابطه ميان شاخص تراکم با شاخص­های پايداری اجتماعی، در مناطق مختلف شهر تهران بررسی شد. يافته­های تحقيق نشان دهنده اين مسأله است که با افزايش تراکم در مناطق 22 گانه شهر تهران، پايداری اجتماعی کمتر مي­شود، بنابراين ضروری است در روند متراکم­سازی، ابعاد اجتماعی توسعه مورد توجه بيشتری قرار گيرند. چرا که با کاهش پايداری اجتماعی، پايداری اقتصادی و زيست محيطی و در نهايت، پايداری شهری در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. نتايج تحليل عاملی، به ترتيب وزن­ها نشان مي­دهد که چهار عامل سطح توسعه يافتگی و برخورداری، سرانه‌های پزشکی – بهداشتی، توسعه يافتگی فرهنگی و مشارکت داوطلبانه، مفهوم پايداری اجتماعی شهر تهران را تشکيل مي­دهند. در اين ميان عوامل سطح توسعه يافتگی و برخورداری و توسعه يافتگی فرهنگی، با افزايش تراکم به سمت ناپايداری گرايش پيدا می‌نمايند و زمينه‌ساز ناپايداری اجتماعی به حساب مي­آيند.

واژه‌هاي كليدي: توسعه پايدار، پايداري اجتماعي، شهر متراکم، کلان شهر تهران، مناطق شهرداري،

بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه شهري؛ مورد پژو

عنوان :   بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه شهري؛ مورد پژوهي: شهر محلات

نويسندگان : محسني تبريزي عليرضا*,آقامحسني مريم انتشاريافته در نشريه علمي پژوهشي مديريت شهري - شماره 26 - حجم فايل زيپ 403 کيلوبايت

چکيده :«سرمايه اجتماعي» به عنوان يکي از «پيش شرطهاي لازم براي توسعه شهري»، داراي عناصري چون اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، انسجام اجتماعي، آگاهي اجتماعي و درجه دينداري است که ميزان هر يک از اين مولفه ها در جوامع مختلف متفاوت است. مقاله حاضر به بررسي تاثيرات سرمايه اجتماعي بر حسب مولفه هاي آن بر توسعه شهري پرداخته است. «حجم نمونه» در اين پژوهش 384 نفر از ساکنين بالاي 16 سال شهر محلات مي باشد که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. روش تحقيق پيمايش و ابزار جمع آوري اطلاعات، «پرسشنامه» است  که بر اساس «مقياس پنج درجه اي ليکرت» تنظيم گرديده است. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته که در سطح آمار استنباطي از آزمون کندال و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج حاصله از تحقيق نشان مي دهد که بين متغيرهاي مستقل سرمايه اجتماعي، اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي و درجه دينداري با توسعه شهري به عنوان متغير وابسته، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد در حالي که بر خلاف نتايج تحقيقات پيشين بين انسجام اجتماعي و توسعه شهري رابطه معکوس و معنادار مشاهده گرديد. همچنين هيچ رابطه اي بين متغير مستقل آگاهي اجتماعي و متغير وابسته توسعه شهري ديده نشد.
 
كليد واژه: سرمايه اجتماعي، توسعه شهري، اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، انسجام اجتماعي، آگاهي اجتماعي، درجه دينداري

سنت تکنوکراسی در مدیریت شهری ایران مطالعه کلان‌شهر

عنوان : سنت تکنوکراسی در مدیریت شهری ایران مطالعه کلان‌شهر رشت

نويسندگان : رحیم حیدری چیانه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی

انتشاريافته در نشريه علمي پژوهشي مسائل اجتماعي ايران دوره 3، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 85-120- حجم فايل زيپ 693 کيلوبايت

بخش راهبرد توسعة شهری بانک جهانی در گزارش سال 2009 خود چنین آورد که با گذشت 37 سال از فعالیت این بانک و صرف 37 میلیارد دلار برای بهبود شرایط سکونتی جوامع شهری جهان سوم، هنوز هم بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان این شهرها در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن‌اند. این بانک معتقد است دلیل اصلی روند مذکور را باید در ناکارآمدی نگرش‌ها، پارادایم‌ها و رویکردهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری این کشورها جستجو کرد. همچنان‌که سازمان‌های بین‌المللی از جمله مرکز UNHABITAT بر این مقوله تأکید خاصی دارند و معتقدند که نگرش‌های مذکور به اصلاحات عمده و اساسی نیاز دارد. پژوهش حاضر نیز به تحلیل و ارزیابی روند مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در ایران و کلان‌شهر رشت می‌پردازد. تحقیق حاضر شامل بررسی و تحلیل اطلاعات و داده‌هایی است که برمبنای آن‌ها زمینه و میزان تسلط پارادایم فن‌سالاری (تکنوکراتیک) در فرایند مدیریت شهری ایران و شهر رشت مورد ارزیابی قرار گرفته و شامل پرسشگری نیز می‌شود. سؤال‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوان براساس پاسخ‌های داده‌شده، به روابط بین متغیرهای مدنظر تحقیق پی برد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از سمت، سن و جنس، میزان و سطح تحصیلات، مدت اقامت، مشارکت شهروندان در امور شهری، تناسب سمت و زمینة تحصیلی مدیران و کارشناسان، میزان آشنایی با روش‌ها و رویکردهای جدید برنامه‌ریزی، زمینه‌های تحصیلی از جمله علوم انسانی و فنی مهندسی، ابعاد و مقیاس طرح‌های شهری، رویکردهای مختلف به حاشیه‌نشینی، میزان و نحوة تعامل مدیران شهری و شهروندان. نمونة آماری تحقیق نیز شامل 34 درصد از کل جامعة آماری می‌شود. براساس یافته‌های تحقیق، فقدان برنامه‌ریزی مشارکتی، رواج نگرش‌های فنی ـ اجرایی به فرایند برنامه‌ریزی شهری و نیز ناکارآمدی سیاست‌های شهری به‌مثابة مهم‌ترین تبعات منفی ناشی از تسلط نگرش تکنوکراسی و سنتی در سطوح مختلف مدیریت شهری محسوب می‌شوند. تحقیق حاضر ضمن مطالعة روند مذکور در نهایت به ارایة پیشنهادات پرداخته است.

تاکسونومی عددی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی

عنوان :  تاکسونومی عددی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی

نويسندگان : باقر ساروخانی ؛ 2ژاله توکلی والا؛ 3عباس رستم‌زاده

انتشاريافته در دوره 4، شماره 1جامعه شناسي تاريخي، تابستان 1391، صفحه 171-194 - حجم فايل زيپ 175 کيلوبايت

دغدغۀ همۀ دولت­ها در کشورهای توسعه­یافته و درحال‌توسعه رهایی از مسائل و مشکلات اجتماعی ناشی از فقر، بی­سوادی، بیکاری، تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و برقراری امنیت و عدالت اجتماعی به­منظور پایداری جامعه و توسعه­یافتگی است. بنابراین، ناگزیر از اتخاذ سیاست­های مناسبی برای تخصیص منابع و امکانات موجود جامعه به بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، درمانی، تفریحی و... هستند. بدیهی است برای تحقق این امر، تعیین درجة اولویت و مزیت هریک از بخش­های مختلف، گام نخست و لازم به­منظور تخصیص بهینة منابع و امکانات است. چنانچه در حوزة مطالعات اجتماعی رده­بندی صورت نگیرد، امکان مقایسه و برنامه­ریزی برای توسعه­یافتگی امکان­پذیر نخواهد بود. یکی از شیوه‌های علمی رده‌بندی برای تحقق توسعه­یافتگیِ مناطق، تاکسونومی است. ازاین‌رو، این مقاله بر این موضوع متمرکز شده است تا نحوة اجرای روش تاکسونومی و بهره­گیری سودمند از این روش را در رده­بندی مناطق و چگونگی تعیین اولویت­های هر منطقه توصیف کند. این مطالعه توصیفی است و روش آن، اسنادی با استفاده از منابع ثانویه است.

سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نظریه تا تجربه)

عنوان :سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نظریه تا تجربه)

نويسنده : سیدمحمود نجاتی حسینی

انتشار يافته در دوره 3، شماره 2، جامعه شناسي تاريخي . بهار 1391، صفحه 117-142

حجم فايل زيپ 219 کيلوبايت

امروزه، استفاده از قابلیت کلان‌شهرها برای توسعة «سیاست بینا‌شهری بین‌المللی» به جایگزینی سیاست بینا‌دولت ملت، در قالب «سیاست دیپلماسی شهری» مورد توجه قرار گرفته است. سیاست دیپلماسی شهری بیشتر متوجه صورت‌بندی ایده‌ها و راهکارهایی است که به‌وسیلۀ آن، کلان‌شهرهای جهان می‌توانند با هدف نشان دادن توانایی‌ها و علاقه‌مندی‌هایشان برای حل برخی مسائل و چالش‌های «سیاست شهری»، «ارتباطات فرهنگی و تعهدات سیاسی» را با دیگر بازیگران عرصۀ سیاست بین‌المللی- اعم از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و کلان‌شهرها و شهرهای جهانی مختلف- بر عهده گیرند. ایدۀ اصلی سیاست دیپلماسی شهری این است که با توجه به پتانسیل شهروندی- مبنای برخی از مدیریت‌های شهری پیشرفته و دموکراتیک- و نیز برخی مقتضیات سازمانی این مدیریت‌ها، به‌نظر می‌رسد امروزه «دیپلماسی شهری» بهتر از «دیپلماسی دولت‌ملت» قادر به ایفای نقش در فرایند جهانی‌شدن سیاسی و فرهنگی خواهد بود. در این مقاله با این مفروض، سیاست دیپلماسی شهری از جهات گوناگون بررسی شده است.

کلمات کليدي: سیاست شهری؛ سیاست بینا‌شهری بین‌المللی؛ سیاست دیپلماسی شهری؛ دیپلماسی شهری

پایان نامه 48 : طراحي سيستم خط مشي گذاري مناسب برا

عنوان پایان نامه : طراحي سيستم خط مشي گذاري مناسب براي تأمين انرژي در شهرهاي آينده  
نگارنده : اسديان، علي
استاد راهنما : علی اصغر پورعزت
استاد مشاور: ارین قلی پور

12345678910...
Powered by Saeed Shafia